Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven voor aankopen via de online shop van Stoffen Van Leuven. Deze versie is geldig vanaf 1 januari 2017.

1. Verkoper
Stoffen Van Leuven heeft als maatschappelijke naam Elke Janda. De maatschappelijke zetel is in de Wettersestraat 64 9260 Schellebelle. Stoffen Van Leuven is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0667.795.708. Het BTW nummer is BE 0667.795.708.


2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van de webshop van Stoffen Van Leuven, met uitzondering van de cursussen. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van Stoffen Van Leuven. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden. Het plaatsen van een bestelling houdt een uitdrukkelijk akkoord in vanwege de koper met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit. Stoffen Van Leuven behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is. De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk van op de hoogte te stellen en bijgevolg zullen de gewijzigde verkoopvoorwaarden onmiddellijk van toepassing worden op de verkopen, offertes en bestellingen dewelke worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.


3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Offertes zijn vrijblijvend en indicatief zo ook alle vermeldingen aangaande prijzen, materialen, afmetingen etc. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden. De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.
Stoffen Van Leuven heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Aan de leveringsplicht van Stoffen Van Leuven zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stoffen Van Leuven geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en zullen aanleiding geven tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.

5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Eigendom van alle door Stoffen Van Leuven aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Stoffen Van Leuven zolang de afnemer de vorderingen van Stoffen Van Leuven uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van Stoffen Van Leuven wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stoffen Van Leuven. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

6. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Voor geschillen bij online verkopen kun je ook altijd hier terecht: http//:ec.europa.eu/odr

7. Waarborg
Stoffen Van Leuven garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Stoffen Van Leuven is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Indien klachten van de afnemer door Stoffen Van Leuven gegrond worden bevonden, zal Stoffen Van Leuven naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stoffen Van Leuven zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van StoffenVan Leuven voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, of schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

8. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Stoffen Van Leuven en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Stoffen Van Leuven op haalbaarheid is beoordeeld. Stoffen Van Leuven behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden. In geval van weigering van het order, wordt het betaalde bedrag aan de klant opnieuw overgemaakt.

9. Verzakingsrecht
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen (vanaf de dag die volgt op de levering) zonder opgave van reden te retourneren. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand Stoffen Van Leuven inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer en dient te gebeuren naar Stoffen Van Leuven, Wettersestraat 64 9260 Schellebelle. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 kalenderdagen de geleverde zaken niet aan Stoffen Van Leuven heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, wasbeurt, enz). Alle afgeknipte stoffen kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 60 cm of meer. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt Stoffen Van Leuven er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

In geval van overdadige terugzendingen heeft Stoffen Van Leuven het recht om de retourzending niet terug te betalen, om misbruiken te ontmoedigen. Stoffen Van Leuven heeft ook het recht om klanten die in het verleden overdadige retourzendingen gedaan hebben, toekomstige leveringen te weigeren.

Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Worden eveneens niet teruggenomen : (ook al worden ze tijdig teruggestuurd)

- Stoffen met een metrage kleiner dan 60cm. Artikelen die werden beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding.
- Artikelen waarvan de verpakking niet de originele is, alsook onvolledige artikelen.
- Gewassen artikelen.
- Artikelen beschadigd door nalatigheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of uzelf. Gewassen artikelen
Artikelen teruggezonden in deze staat blijven bij de verkoper ter beschikking van de koper die ze moet betalen, en dit gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag dat de verkoper de goederen in ontvangst genomen heeft.
- Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

10. Overmacht
Stoffen Van Leuven is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Stoffen Van Leuven belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van werkkrachten, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. Stoffen Van Leuven behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stoffen Van Leuven gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Stoffen Van Leuven bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


11. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen zijn zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de website zijn in EURO en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. U kan kiezen uit volgende betaalmogelijkheden: bancontact, VISA, Mastercard. De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen.

12. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz… op de internetsite van Stoffen Van Leuven gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

13. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Stoffen Van Leuven, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Stoffen Van Leuven zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper kan tevens de verkoper verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. De koper dient zich hiervoor te wenden tot webshop@stoffenvanleuven.be . Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

14. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, websiteformulieren...).

15. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Toepasselijk recht
Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.